"> Nexcom Archives - T.E.M Engineering - T.E.M Engineering "og:title" content="TEM Engineering"/> -->
 

BẠN ĐANG XEM SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI:

NEXCOM International Co., ltd cùng vi các công ty con cung cp gii pháp t đng hóa IoT, dch v và din đàn thông minh, gii pháp đin toán t đng, gii pháp kết ni và h thng, an ninh k thut s thông minh và h thng internet toàn cu. Tiến ti k nguyên công ngh IoT, NEXCOM tung ra dòng sn phm cu trúc đng nht và lin mch thông qua gii pháp t đng hóa IoT hi t da trên nn tng IPC tiên tiến đ đáp ng nhiu nhu cu ng dng khác nhau trong cuc chy đua công nghip 4.0 trên toàn cu.