"> H Cast Iron Helical Gear - T.E.M Engineering - T.E.M Engineering "og:title" content="TEM Engineering"/> -->
 

BẠN ĐANG XEM SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI:

H Cast Iron Helical Gear
Specification

Power up to 45kW Max Torque 8,000Nm

Quan tâm đến sản
phẩm của chúng tôi?
Gọi cho chúng tôi