"> S Shaft Mounted Gear - T.E.M Engineering - T.E.M Engineering "og:title" content="TEM Engineering"/> -->
 

BẠN ĐANG XEM SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI:

S Shaft Mounted Gear
Specification

Power up to 22kW Max Torque 3,000Nm

Quan tâm đến sản
phẩm của chúng tôi?
Gọi cho chúng tôi